// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END
Հայտնի պատմաբան, ցեղասպանագետ Վահագն Տատրյանի (Դադրյանի) հանդիպումը ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների հետ  
13
Մեկ էջով
Հայտնի պատմաբան, ցեղասպանագետ Վահագն Տատրյանի (Դադրյանի) հանդիպումը ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների հետ
Հայտնի պատմաբան, ցեղասպանագետ Վահագն Տատրյանի (Դադրյանի) հանդիպումը ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների հետ
Photo by: © PAN Photo / Sedrak Mkrtchyan
Գործընկերներ