// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END
ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հանդիպումը լրագրողների հետ ԵՊՀ-ի 90-ամյակի ժամանակ 
7
Ժապավեն
ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հանդիպումը լրագրողների հետ ԵՊՀ-ի 90-ամյակի ժամանակ
ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հանդիպումը լրագրողների հետ ԵՊՀ-ի 90-ամյակի ժամանակ
Photo by: © PAN Photo / Sedrak Mkrtchyan
ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հանդիպումը լրագրողների հետ ԵՊՀ-ի 90-ամյակի ժամանակ
ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հանդիպումը լրագրողների հետ ԵՊՀ-ի 90-ամյակի ժամանակ
Photo by: © PAN Photo / Sedrak Mkrtchyan
ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հանդիպումը լրագրողների հետ ԵՊՀ-ի 90-ամյակի ժամանակ
ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հանդիպումը լրագրողների հետ ԵՊՀ-ի 90-ամյակի ժամանակ
Photo by: © PAN Photo / Sedrak Mkrtchyan
ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հանդիպումը լրագրողների հետ ԵՊՀ-ի 90-ամյակի ժամանակ
ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հանդիպումը լրագրողների հետ ԵՊՀ-ի 90-ամյակի ժամանակ
Photo by: © PAN Photo / Sedrak Mkrtchyan
ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հանդիպումը լրագրողների հետ ԵՊՀ-ի 90-ամյակի ժամանակ
ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հանդիպումը լրագրողների հետ ԵՊՀ-ի 90-ամյակի ժամանակ
Photo by: © PAN Photo / Sedrak Mkrtchyan
ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հանդիպումը լրագրողների հետ ԵՊՀ-ի 90-ամյակի ժամանակ
ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հանդիպումը լրագրողների հետ ԵՊՀ-ի 90-ամյակի ժամանակ
Photo by: © PAN Photo / Sedrak Mkrtchyan
ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հանդիպումը լրագրողների հետ ԵՊՀ-ի 90-ամյակի ժամանակ
ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հանդիպումը լրագրողների հետ ԵՊՀ-ի 90-ամյակի ժամանակ
Photo by: © PAN Photo / Sedrak Mkrtchyan
Գործընկերներ