// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END
Մատենադարանի գիտական նոր մասնաշենքի հիմնարկեքի արարողություն 
12
Ժապավեն
Սերժ Սարգսյան
Սերժ Սարգսյան
Photo by: © PAN Photo / Vahan Stepanyan
Մատենադարանի գիտական նոր մասնաշենքի հիմնարկեքի արարողություն
Մատենադարանի գիտական նոր մասնաշենքի հիմնարկեքի արարողություն
Photo by: © PAN Photo / Vahan Stepanyan
Գարեգին Բ
Գարեգին Բ
Photo by: © PAN Photo / Vahan Stepanyan
Մատենադարանի գիտական նոր մասնաշենքի հիմնարկեքի արարողություն
Մատենադարանի գիտական նոր մասնաշենքի հիմնարկեքի արարողություն
Photo by: © PAN Photo / Vahan Stepanyan
Արթուր Մեսչյան
Արթուր Մեսչյան
Photo by: © PAN Photo / Vahan Stepanyan
Մատենադարանի գիտական նոր մասնաշենքի հիմնարկեքի արարողություն
Մատենադարանի գիտական նոր մասնաշենքի հիմնարկեքի արարողություն
Photo by: © PAN Photo / Vahan Stepanyan
Մատենադարանի գիտական նոր մասնաշենքի հիմնարկեքի արարողություն
Մատենադարանի գիտական նոր մասնաշենքի հիմնարկեքի արարողություն
Photo by: © PAN Photo / Vahan Stepanyan
Արթուր Մեսչյան
Արթուր Մեսչյան
Photo by: © PAN Photo / Vahan Stepanyan
Մատենադարանի գիտական նոր մասնաշենքի հիմնարկեքի արարողություն
Մատենադարանի գիտական նոր մասնաշենքի հիմնարկեքի արարողություն
Photo by: © PAN Photo / Vahan Stepanyan
Գարեգին Բ
Գարեգին Բ
Photo by: © PAN Photo / Vahan Stepanyan
Մատենադարանի գիտական նոր մասնաշենքի հիմնարկեքի արարողություն
Մատենադարանի գիտական նոր մասնաշենքի հիմնարկեքի արարողություն
Photo by: © PAN Photo / Vahan Stepanyan
Մատենադարանի գիտական նոր մասնաշենքի հիմնարկեքի արարողություն
Մատենադարանի գիտական նոր մասնաշենքի հիմնարկեքի արարողություն
Photo by: © PAN Photo / Vahan Stepanyan
Գործընկերներ