PAN Photo: Karo Sahakyan (portfolio) 
29
One page
Gnishik canyon, Vayots Dzor Province, Armenia
Gnishik canyon, Vayots Dzor Province, Armenia
Photo by: © PAN Photo / Karo Sahakyan
Partners