PAN Photo: Karo Sahakyan (portfolio) 
29
One page
Lastiver, Tavush Province, Armenia
Lastiver, Tavush Province, Armenia
Photo by: © PAN Photo / Karo Sahakyan
Partners
---